Zapraszamy naszych czytelników do udziału w Świątecznym Konkursie Fotograficznym.
Szczegóły w regulaminie

Fotograficzny konkurs świąteczny

Regulamin fotograficznego konkursu świątecznego  zwanego dalej „ Konkursem” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach Wielkich (zwaną dalej Organizatorem).

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich.
 2. Udział w Konkursie mogą brać osoby będące czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich oraz jej filii bibliotecznych.
 3. Każdy z czytelników może przysłać jedno zdjęcie.
 4. Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu zdjęcia książki w świątecznej scenerii, drogą mailową na adres:  biuro@biblioteka-gorzyce.plz dopiskiem „Święta”, w terminie 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. Informacja mailowa powinna zawierać także imię i nazwisko oraz numer telefonu oraz wiek autora zdjęcia.
 5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach Wielkich  do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 6. Osoba przesyłająca zdjęcia, wyraża zgodę na jego publikację w mediach, w tym stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich oraz portalu społecznościowym Facebook a także publikację w prasie lokalnej Informator Gminy Ostrów Wlkp.
 7. Wszystkie zdjęcia otrzymane drogą mailową w dniach 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. zostaną opublikowane na stronie bibliotecznej www.biblioteka-gorzyce.ploraz bibliotecznym Facebooku.
 8. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć, zostaną wylosowane 3, które nagrodzimy nagrodami niespodziankami.
 9. Wyniki konkursu Organizator ogłosi za pośrednictwem strony internetowej oraz portalu społecznościowego Facebook.
 10. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorka załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi konkursu.
 11. Organizator w trakcie trwania Konkursu może zmienić treść Regulaminu, o czym ma obowiązek poinformować wszystkich uczestników w dniu zmiany treści regulaminu.
 12. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.biblioteka-gorzyce.pl