Zachęcamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (do 12 roku życia) do udziału w konkursie plastycznym.
Szczegóły w regulaminie.
Działanie jest częścią projektu „Psiaki i kociaki. jak literacko uwrażliwić dzieci na krzywdę zwierząt” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

REGULAMIN
Regulamin konkursu plastycznego
„Psiaki i kociaki. Jak literacko uwrażliwić dzieci na krzywdę zwierząt”
1.
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu plastycznego pod nazwą „Psiaki i kociaki. Jak literacko uwrażliwić dzieci na krzywdę zwierząt” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich z siedzibą w Gorzycach Wielkich, ulica Piaskowa 3, zwana dalej Organizatorem. Konkurs plastyczny jest integralną częścią zadania o charakterze kampanii społecznej, edukacyjnej i promocyjnej realizowanego w ramach programu Promocja czytelnictwa, zarządzanego przez Instytut Książki i dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury-państwowego funduszu celowego. Współorganizatorem w realizacji zadania jest Międzygminne Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim zwane dalej współorganizatorem w projekcie.
2.
Cele konkursu
Cele konkursu: wzbudzenie i pogłębienie empatii, szacunku, miłości i przyjaźni do zwierząt, rozwój umiejętności plastycznych, stworzenie ilustracji będących podstawą do wydania kalendarza na rok 2025.
3.
Odbiorcy konkursu; temat oraz opis pracy konkursowej
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, do 12 roku życia. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A3 orientacji poziomej w dowolnej technice plastycznej (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.). Tematem pracy plastycznej ma być ukazanie pozytywnej relacji człowieka i zwierzęcia, przedstawienie opiekuńczych zachowań ludzi wobec zwierząt, z możliwym uwzględnieniem wybranych pór roku. Na odwrocie każdej pracy należy napisać: imię, nazwisko i wiek autora pracy; tytuł pracy, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres mailowy. Pozyskane dane osobowe będą wykorzystane do nawiązania kontaktu związanego z informowaniem o wynikach konkursu. Dane w postaci: imienia, nazwiska i wieku autora oraz tytułu pracy będą upubliczniane w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych Organizatora, współorganizatora w projekcie tj. Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim i władz samorządowych gminy Ostrów Wlkp. oraz zostaną upublicznione w kalendarzu wydanym przez Organizatora na rok 2025. Dane osoby niepełnoletniej podaje rodzic/opiekun prawny na dołączonej do regulaminu zgodzie. Podanie danych jest równoczesną zgodą na upublicznienie danych oraz wizerunku laureata w wyżej wymienionych miejscach/lokalizacjach. Prace plastyczne bez wypełnionej zgody rodzica/opiekuna nie będą oceniane. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej wykorzystane i upublicznione w innych konkursach, projektach itp.
4.
Termin oraz miejsca oddawania prac konkursowych
Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich, ulica Piaskowa 3, bądź można dostarczyć prace do filii bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej zlokalizowanych w Daniszynie, Sobótce, Lewkowie, w Wysocku Wielkim, Lamkach, Topoli Małej, Szczurach, we Franklinowie oraz we Wtórku. Prace można wysłać pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich, ulica Piaskowa 3 Gorzyce Wielkie, 63-410 Ostrów Wlkp.2. Ostateczny termin oddawania prac konkursowych to 30.06.2024. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, liczy się data stempla pocztowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. Prace konkursowe dostarczone do Organizatora przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom. Autor pracy konkursowej zrzeka się praw autorskich i zgadza się na wykorzystywanie pracy konkursowej przez Organizatora i współorganizatora w projekcie bezpłatnie.
5.
Nagrody
O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora komisja konkursowa. Spośród dostarczonych do Organizatora prac konkursowych komisja konkursowa wybierze prace, które utworzą kalendarz na rok 2025 wydrukowany przez Organizatora. Laureaci konkursu otrzymają kalendarze. Spotkanie podsumowujące projekt „Psiaki i kociaki. Jak literacko uwrażliwić dzieci na krzywdę zwierząt” i nagrodzenie laureatów konkursu odbędzie się w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich z udziałem przedstawiciela współorganizatora w projekcie we wrześniu/październiku 2024. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora. Możliwe miejsca upublicznienia wizerunku laureatów oraz nagrodzonych prac: strony internetowe oraz media społecznościowe Organizatora, współorganizatora w projekcie oraz władz gminy Ostrów Wlkp.