Deklaracja dostępności

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka-gorzyce.pl

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
– na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
– administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kląskała, anna.klaskala@biblioteka-gorzyce.pl Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 62/734-73-70 .
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do pierwszego wejścia prowadzą schody z poręczami. Nie ma podjazdu dla wózków. Drugie wejście, od strony parku posiada schody z poręczami oraz podjazd przystosowany dla niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka znajduje się na parterze. Przy wejściu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich zamontowana została tabliczka z napisem brajlowskim.
W wypożyczalni dostępna jest książka mówiona płytach CD.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Daniszynie

 

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody z poręczami oraz podjazd przystosowany dla niepełnosprawnych. Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze, na które można dostać się schodami bądź windą.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Lewkowie

 

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody z poręczami. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Sobótce

 

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody z poręczami. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Wysocku Wielkim

 

Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście do biblioteki znajduje się na parterze. Brak schodów oraz możliwość poszerzenia wjazdu umożliwia swobodny dostęp dla wózków.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

Filia biblioteczna w Lamkach

 

Do budynku prowadzi wejście przez budynek szkolny. Wejście do biblioteki znajduje się na parterze. Brak schodów oraz możliwość poszerzenia wjazdu umożliwia swobodny dostęp dla wózków.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna we Wtórku

 

Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście do biblioteki znajduje się na piętrze. Do wejścia prowadzą schody z poręczami. Nie ma podjazdu dla wózków.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna we Franklinowie

 

Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście do biblioteki znajduje się na piętrze. Do wejścia prowadzą schody z poręczami. Nie ma podjazdu dla wózków.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Topoli Małej

 

Do budynku prowadzi wejście przez budynek szkolny. Wejście do biblioteki znajduje się na piętrze. Do wejścia prowadzą schody z poręczami. Nie ma podjazdu dla wózków.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Szczurach

 

Do budynku prowadzi wejście przez budynek szkolny. Wejście do biblioteki znajduje się na parterze. Nie ma podjazdu dla wózków.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

  • deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r.
  • deklaracja zostało poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 31 marca 2022 r.