Konkurs plastyczny „Baśniowy świat Andersena”

 

Regulamin konkursu plastycznego  zwanego dalej „ Konkursem” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach Wielkich (zwaną dalej Organizatorem).

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich.
 2. Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.
 3. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę plastyczną, będącą ilustracją dowolnego fragmentu jednej z baśni Andersena. Technika wykonania prac dowolna, format pracy A4.
 4. Na prace plastyczne czekamy do 30 marca 2022r. w siedzibie biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna

Piaskowa 3

63-410 Gorzyce Wielkie

 1. Każda praca powinna być czytelnie podpisana: tytuł baśni, imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy rodzica.

 

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach Wielkich do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 2. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację zdjęć w mediach, w tym na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich oraz portalu społecznościowym Facebook a także publikację w prasie lokalnej Informator Gminy Ostrów Wlkp.
 3. Wybrane prace przez jury zostaną nagodzone.
 4. Wyniki konkursu Organizator ogłosi za pośrednictwem strony internetowej oraz portalu społecznościowego Facebook
 5. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba wykonująca pracę jest autorem/autorką pracy oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z pracą, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi konkursu.
 6. 11. Organizator w trakcie trwania Konkursu może zmienić treść Regulaminu, o czym ma obowiązek poinformować wszystkich uczestników w dniu zmiany treści regulaminu.
 7. Regulamin dostępny jest w siedzibie biblioteki i Publicznego Przedszkola w Gorzycach Wielkich.