facebook
Adres Godziny Otwarcia
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Piaskowa3
63-410 Ostrów Wlkp. 2
tel. 062 734-73-70
biuro@biblioteka-gorzyce.pl     
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00
8.00-13.00

arrows Adresy Filii

arrows Godziny otwarcia filii.

 

 

Tutaj Jesteś:

Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH GMINY OSTRÓW WLKP.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.

§ 2

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

§ 3

1. Z wypożyczalni mają prawo korzystać wszyscy obywatele zamieszkali na terenie Polski.
2. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający się powinien:

  • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
  • złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.

3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni
4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.

§ 4

Bibliotekarz na prośbę czytelnika może wykonać zestawienie bibliograficzne

§ 5

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 6

1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 10 książek .
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni .
3. Biblioteka może na prośbę przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników,
5. W razie braku książki, czytelnik powinien uzyskać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 7

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych książek powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie .
3. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną ksiązkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§ 8

1.Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 6 ust. 2, Biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 2 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób uchylających się od zwrotu książek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich

§ 10

Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo , a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe , pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki . Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Gminnej Biblioteki.

Gorzyce Wielkie, 2004 r.

Dołącz do nas na 

facebook_logo_1 

Bierzemy udział w :

logo

Patron Medialny

igo

Facebook Share

Udostępnij na facebook
Google+